Маркетинг менежментийн тэнхим
2015-03-28

МҮЭХ-ны дэргэдэх Хөдөлмөр, Нийгмийн Харилцааны Дээд Сургуулийн  Маркетинг  Менежментийн Тэнхим нь анх  1994  онд  Хөдөлмөрийн эдийн засаг нэртэйгээр байгуулагдсан тус сургуулийн ууган тэнхимүүдийн нэг юм.

Тэнхимийн эрхэм зорилго
          Маркетинг, менежментийн тэнхимийн эрхэм зорилго нь суралцагчдад олон улсын түвшний дээд боловсрол эзэмшүүлж, Монгол орны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулж чадахуйц өв тэгш мэдлэг, боловсролтой дэлхийн хөгжлийн ерөнхий хандлагад нийцэн ажиллаж чадахуйц, хувь хүний эрх ашиг, сонирхолд уян хатан зохицож чадах, хөрвөх чадвартай, итгэл-хайр-найдварыг эзэмшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх явдал юм.

     Тэнхимийнзорилт:

  • Суралцагчдынсурчболовсорч, хүмүүжихтаатайорчингбүрдүүлжөгөх
  • Оюутандорчинүеийнбизнесийншинэонол, дадлага, туршлагыгэзэмшүүлжчадахчадварлагбагшаархангах
  • Монголдшинэажилмэргэжил, ажлынбайршинээргаргажчадах, чадварлагмэргэжилтэнболгохдадлагаэзэмшүүлэх
  • Зөвүзэлбодол, дадалзаншилтайбусдаднөлөөлөхчадварбүхийухамсар, соёлтоймэргэжилтэнбэлтгэх
  • Бизнес удирдлагын чиглэлээр ажиллаж мэргэжлийн дагуу үргэлжлүүлэн сурах чадвар олгох
  • Үйлчилгээний өндөр соёлтой, удирдан зохион байгуулах чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх бүх боломжийг ханган, суралцах материаллаг баазыг бий болгох явдал юм.

     Багшлах бүрэлдэхүүн

         Маркетинг менежментийн тэнхим нь дараахь багш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээ р сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлыг явуулж байна.

  1. Эрх зүйн багш: Доктор, професор  Ц.Амгаланбаяр
  2. Маркетинг менежментийн багш: Дэд, професор Г.Баярмаа
  3. Тэнхимийн эрхлэгч:  Магистр  А. Даваадорж
  4. Маркетинг менежментийн багш: Магистр Т.Одончимэг