Төгсөгчид

Бүртгүүлэх хэсэг

БҮТ бүртгэлийн дугаар буюу ЕШ дугаар:

БҮТ нэвтрэх нууц үг буюу ЕШ нууц үг:

Регистрийн дугаар:

Овог:

Нэр:

Е-мэйл хаяг:

Утасны дугаар:

Гэрийн хаяг:

Элсэлтийн шалгалт өгч буй газар:

Ямар мэргэжлээр суралцах манай сургуульд:

Суралцаж төгссөн сургууль

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо