ХНХДС-иас санаачлан ХХҮГ-тай хамтран түргэвчилсэн сургалтыг зохион байгуулж байна.
ХНХДС-иас санаачлан ХХҮГ-тай хамтран түргэвчилсэн сургалтыг зохион байгуулж байна.
2017-12-05

ХНХДС-иас санаачлан ХХҮГ-тай хамтран дараах чиглэлүүдээр түргэвчилсэн сургалтыг зохион байгуулж байна.

Үүнд:

  • Ажлын байрны үнэлгээ хийх, ажил мэргэжлийг бүлэглэх зэрэглэх аргачлал
  • Бүтээмж тооцох аргачлал
  • Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох аргачлал
  • Хөдөлмөрийн мэргэшүүлэх сургалт
  • ХАБЭМ-ийн түргэвчилсэн сургалт
  • Бүтээмжийн удирдлага, инновауи, чанарын стандартын богино хугацааны сургалт
  • Нийгмийн ажилтны мэргэшүүлэх сургалт

Тус хичээлүүдийг ХХҮГ-ийн мэргэжилтэнгүүд явуулах ба та бүхнийг идэвхитэй хамрагдхыг хүсч байна.