Хөдөлмөр,нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн оюутны эрдэм шигжилгээний хурал брлно.
Хөдөлмөр,нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн оюутны эрдэм шигжилгээний хурал брлно.
2019-03-22

“ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ,

  ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ ОЮУТНУУДЫН ЭРДЭМ

     ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

 

Хэзээ: 2019 оны 03-р сарын 25-ны өдрийн 1400 цагт

Хаана: Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн хичээлийн байр 204 тоот танхимд

Хурлын зорилго: Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн төлөв байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар судлах, мэдээлэл солилцох, оюутнуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, судалгааны ажлын арга барилд суралцуулах, оюутны оролцоо, хандлагыг дэмжих, урамшуулах

Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн чиглэл:

            Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт

            Хөдөлмөрийн харилцаа

            Цалин хөлс

            Хүн амын амьжиргаа

            Бүтээмж

            Нийгмийн хамгаалал

            Хөдөлмөрийн менежмент

            Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд

            Мэргэжлийн боловсрол, ажил олгогчийн тавигдах шаардлага

Илтгэлд тавигдах шаардлага:

 1. Илтгэл хэлэлцүүлэх оюутан заавал удирдагч багштай байх,
 2. Эрдэм шинжилгээний шинэлэг асуудал дэвшүүлсэн байх, үндэслэлтэй, сонирхолтой, эрдэм шинжилгээний хэл найруулгаар бичсэн байх,
 3. Эрдэм шинжилгэээний хурлын илтгэлд тавигдах шаардлагуудыг хангасан байх,
 4. Илтгэлийг Power Point –оор бэлтгэж, илтгэлийн хамт урьдчилан хүлээлгэн өгөх,
 5. Илтгэлийг илтгэх хугацаа 10-15 минут байх.

Илтгэлийн эхэд тавигдах шаардлага:

 1. А-4 цаас, үсгийн фонд Times New Roman, хэмжээ 12, мөр хоорондын зай 1,15, илтгэлийн эх 5-6 нүүр байх,
 2. Ишлэл зүүлт, ном зүйг зохих ёсоор бичих,
 3. Илтгэлийн нүүр хуудсанд сургууль, тэнхим, сэдвийн нэр, удирдагч багшийн нэр, гүйцэтгэгч оюутны овог, нэр тавигдсан байх.

Хүлээн авах хугацаа: 2019 оны 3-р сарын 21-23-ны өдрүүдэд  btsendoo@gmail.com, ms.ariuntsatsral@gmail.com хаягаар хүлээж авна.

Илтгэлийг дүгнэхэд баримтлах зарчим:

 • Судалгааны ажлын үр дүн, ач холбогдол 35 оноо
 • Судалгааны ажлын арга барилд суралцсан байдал 30 оноо
 • Илтгэх ур чадвар 25 оноо
 • Асуултанд хариулсан байдал 10 оноо

Шагналын сан: Нийт шагналын сан 250000 төгрөг. Үүнээс:

 • 1-р байр Өргөмжлөл, 120000 төгрөг
 • 2-р байр Өргөмжлөл, 80000 төгрөг
 • 3-р байр Өргөмжлөл, 50000 төгрөг

 

          ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

2019 он